Sportszervezés alapképzési szak

Képzés neve (angol): Sportszervezés alapképzési szak (Sport Management)

Szakképzettség neve (angol): Sportszervező (Sport Manager)

Képzés nyelve: magyar

Képzés helye: Budapest

Képzés hossza: 6 félév

Kreditszáma: 180 kredit

Munkarend: nappali és levelező

Finanszírozási forma: támogatott és önköltséges

Önköltség féléves összege: 250 000 Ft

Szakfelelős: Prof. Dr. Géczi Gábor

Célmeghatározás (szakról röviden):

A képzés célja olyan új típusú ismeretekkel rendelkező sportszervező szakemberek képzése, akik képesek fejlesztő és szervező szerep betöltésére a sport területén sportszervezetekben, nevelési-oktatási intézményekben, illetve civil szervezetekben, alkalmasak a rendelkezésre áll erőforrások tervezésére, megszerzésére és vezetésére.  Végzettjeink a következő területeken tudják hasznosítani tapasztalataikat:  országos hatáskörű sportszervezeteknél ügyintéző, csoport- és osztályvezető, igazgató; sportegyesületeknél ügyintéző, szakmai vezető, ügyvezető elnök; önkormányzatok polgármesteri hivatalainál általános szervezéssel, vezetéssel, valamint testneveléssel és sporttal foglalkozó ügyintéző, csoportvezető; rendezvényszervezéssel foglalkozó szervezetek szervezéssel és menedzseléssel megbízott ügyintézője, vezetője; sportmarketing- és reklámvállalkozások ügyintézője, vezetője;
sportlétesítmények vezető beosztású munkatársa, vezetője; egyéni vagy társas vállalkozás keretében működő sport- és rekreációs központok szakmai ügyintézője, vezetője; felsőfokú végzettséghez kötött, nem felsorolt, szervezési és vezetési ismereteket feltételező munkakörök.
A szakot elvégzők ismerik továbbá a fizikai aktivitás és a sporttevékenységek egészség- és életmódkultúrára gyakorolt komplex hatását, vezetési és szakterületi jártasságuk segítségével hozzájárulnak a sport- és a mentálhigiénés kultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez, illetve gazdagításához. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Idegen szaknyelvi követelmények:

Sportszaknyelv tantárgy egy féléven át (gyakorlati jegy). Legalább B2, komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány illetve oklevél esetén mentesül a hallgató az óralátogatás és a gyakorlati jegy megszerzése kötelezettsége alól.

Szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett, legalább 200 óra időtartamot elérő és 400 órát meg nem haladó, gyógyfürdőkben, szállodákban, sportegyesületekben, fitnesztermekben, közművelődési intézményekben végzett gyakorlat. Kreditértéke 8 kredit a sporttudomány tudományágon belül.

Felvételi követelmények:

A felvételi követelményekkel kapcsolatos információ itt található!

Mintatanterv

  • 2016-ig kezdett sportszervező_nappali - kifutó képzés >>>
  • 2016-ig kezdett sportszervező_levelező - kifutó képzés >>>
  • 2021-ben kezdőknek >>>
  • 2022-től >>>
  • 2023-tól >>>

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!