Tantárgyak

Szociológia

Oktató: Dr. Gál Andrea, Dr. Dóczi Tamás

A tantárgy általános célja, hogy a hallgatók megismerjék a szociológia alapfogalmait, legfontosabb kutatási területeit és módszereit, áttekintést kapva a társadalmi intézmények működéséről és a főbb társadalmi folyamatokról. A szociológia szemléletmód és gondolkodás elsajátításához, a társadalmi problémák iránti érzékenység fejlesztéséhez azok a klasszikus, illetve újabb elméletek, valamint kutatási eredmények segítik a hallgatókat, melyek a tanórák során elemzésre kerülnek.

Szociológia, egészségszociológia

Oktató: Dr. Dóczi Tamás

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a szociológia legfontosabb alapfogalmaival, elméleti megközelítéseivel, kutatási eredményeivel. A félév során a hallgatók az általános szociológiai témakörökön – társadalmi rétegződés és mobilitás, kultúra, deviancia – túl, illetve azokon keresztül megismerik az egészség társadalmi-kulturális összefüggéseit, valamint a különböző társadalmi jelenségek hatását a népesség egészségi állapotára. Választ kapnak arra a kérdésre, hogy miként betegít a társadalom, s hogy mely társadalmi csoportokat nevezhetünk életkilátásait, egészségi állapotát tekintve hátrányos helyzetűnek.

Sportszociológia

Oktató: Dr. Gál Andrea, Dr. Dóczi Tamás

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a sportszociológia, mint a sport és a társadalom viszonyát vizsgáló tudomány tárgyával, alapvető fogalmaival, kutatási területeivel; a sportszociológia rövid nemzetközi és hazai történetével; a sport különböző területeinek fejlődésére kiható társadalmi tényezőkkel; a társadalmi rétegződésben elfoglalt hely és a sportban való részvétel összefüggéseivel; a sport társadalmi kapcsolatokra gyakorolt hatásával, valamint az edzői/testnevelő tanári/rekreátori hivatás társadalmi meghatározóival.

Sport- és szervezetszociológia

Oktató: Dr. Gál Andrea, Dr. Dóczi Tamás

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a két szakszociológia tárgyával, alapvető fogalmaival, legnépszerűbb kutatási területeivel, a sport különböző szféráira, valamint a sportszervezetek fejlődésére kiható társadalmi tényezőkkel. A kurzus során a szervezetelméleti alapok tárgyalását követően elemzésre kerülnek a (sport)szervezeti működés sajátosságai, illetve a sport alrendszerének jelenségei és folyamatai.  A sportmenedzseri/szakedzői munka társadalmi meghatározottságának felismeréséhez a hallgatók a klasszikus, valamint a friss kutatási eredmények tanórai feldolgozásával kapnak segítséget.

Sport- és egészségszociológia

Oktató: Dr. Gál Andrea, Dr. Dóczi Tamás

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a sport- és az egészségszociológia legfontosabb alapfogalmaival, elméleti megközelítéseivel, kutatási eredményeivel. A félév során a hallgatók az általános szociológiai témák korábbi megismerése után betekintést nyernek az egészség és a sport társadalmi-kulturális összefüggéseibe. Választ kapnak arra a kérdésre, hogy miként betegít a társadalom, s hogy mely társadalmi csoportoknak milyen a viszonya az egészség különböző aspektusaival, illetve az aktív és passzív sportfogyasztással. A tanultak segítségével szintén rálátást nyerhetnek a társadalmi jelenségek sportbeli megjelenésére, illetve megérthetik a sport világában előforduló jelenségek és tendenciák társadalmi meghatározottságát. 

Kisebbségtudományi alapismeretek

Oktató: Dr. Dóczi Tamás

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a kisebbségtudomány alapfogalmaival, elméleti megközelítéseivel. A félév során a hallgatók betekintést nyerhetnek a hazai kisebbségek jelenlegi társadalmi-gazdasági-politikai helyzetébe, a magyarországi és európai uniós törvényi keretekbe, különös hangsúllyal a roma kisebbség helyzetére. A kisebbségtudomány erősen multidiszciplináris jellegű, a kurzus során több, társadalomtudomány megközelítési módjai előkerülnek, mint pl. a szociológia, a társadalomtörténet, a jog, a szociálpszichológia, a pedagógia és a sporttudomány is.

EU alapismeretek és sport

Oktató: Dr. Farkas Péter

Az EU alapismeretek és sport tantárgy célja megismertetni a hallgatókat az Európai Unió fejlődésével és működésével, valamint a sport helyével és szerepével az európai integráción belül.

Európai sportpolitikák

Oktató: Dr. Farkas Péter

A tantárgy célja elmélyíteni a hallgatók tudását az európai egységgondolat kialakulásának és az európai integráció – és ezen belül az Európai Unió – fejlődéstörténetében, az európai intézmények felépítésében és működésben, az EU szakpolitikáiban. A tantárgy további célja megismertetni a hallgatókat az európai sport intézményrendszeri modelljeivel, azok kialakulásával, fejlődésével, az eltérő sportkoncepciók és megközelítések politikai adaptálásával, a különböző államok sport szakpolitikáival és mozgásterével Európában, valamint Magyarország kötelezettségeivel és lehetőségeivel az Unión belül.

Sportdiplomácia

Oktató: Dr. Farkas Péter

A tárgy oktatása során a hallgatók megismerik a hazai és a nemzetközi sportszervezetek kialakulását, felépítését és nemzetközi kapcsolataik fejlődési tendenciáit, Magyarország sportdiplomáciai erőfeszítéseit és koronkénti céljait.

Protokoll és viselkedéskultúra

Oktató: Dr. Farkas Péter

A tantárgy célja olyan elméleti és gyakorlati ismereteket adni a hallgatóknak, amelyek segítenek a társadalmi normák, az írott és íratlan szabályok megismerésében és alkalmazásában a viselkedéskultúra és a protokoll területén, valamint alkalmasak azok formai és tartalmi kezelésére, használatára.

Politológia

Oktató: Dr. Farkas Péter

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a politikai rendszer és a társadalom politikai jelenségeinek, folyamatainak lényegi összefüggéseit, illetve az ennek során kialakuló legfontosabb hazai és nemzetközi politikai intézményeket, illetve a világpolitika változásait az olimpiai ciklusok tükrében.

Sporttörténet, Testnevelés és sporttörténet

Oktató: Dr. Szikora Katalin, Falatovics Ádám egyetemi

A tantárgy oktatása során  – a hallgatók középiskolában szerzett történelmi ismereteire alapozva, ezen ismereteket kiszélesítve – a testnevelés és a sport társadalom-, gazdaság- és politikatörténeti alapozó összefüggéseit mutatjuk be, az új ismereteket az általános történelmi fejlődés historikus keretébe ágyazva  juttatjuk el – mind egyetemes, mind magyar vonatkozásban – az egyetemi hallgatósághoz.

Kötelező irodalom:

  • Kun László: Egyetemes testnevelés és sporttörténet, Budapest, 1998, Tankönyvkiadó
  • Magyarország a XX. században III. kötet, (Kultúra, művészet, sport és szórakozás), http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/401.html

Olimpiai nevelés

Oktató: Dr. Szikora Katalin

A tantárgy oktatása során a hallgatók megismerhetik a nemzetközi olimpiai mozgalom kialakulásának körülményeit, az elmúlt több mint 100 év eseményeit, a mozgalmat befolyásoló pozitív és negatív hatásokat, azok pedagógiai vonatkozásait, valamint a nemzetközi sportélet jelentős személyiségeinek tevékenységét. Kiemelésre kerül a Magyarországgal kapcsolatos események sorozata, a magyar sportolók nemzetközi vonatkozású tevékenysége, a hallgatók bepillantást kapnak a magyar iskolarendszer olimpiai vonatkozású szervezeti kérdéseibe, megismerhetik az olimpiai eszme pedagógiai vonatkozásait. A szemeszter során lehetőség nyílik a hallgatók önálló (kiselőadás formájában) munkájára is.

Kötelező irodalom:

  • Takács Ferenc: Az olimpiák múltja, jelene, jövője, Budapest, 2012, MOB

Olimpizmus

Oktató: Dr. Szikora Katalin

A tantárgy oktatása során a hallgatók megismerhetik a nemzetközi olimpiai mozgalom kialakulásának körülményeit, az elmúlt több mint 100 év eseményeit, a mozgalmat befolyásoló pozitív és negatív hatásokat, a nemzetközi sportélet jelentős személyiségeinek tevékenységét. Kiemelésre kerül a Magyarországgal kapcsolatos események sorozata, a magyar sportolók és sportvezetők nemzetközi vonatkozású tevékenysége. A szemeszter során lehetőség nyílik a hallgatók önálló (kiselőadás formájában) munkájára is.

Kötelező irodalom:

  • Takács Ferenc: Az olimpiák múltja, jelene, jövője, Budapest, 2012, MOB

A modern sport története

Oktató: Dr. Szikora Katalin, Sterbenz László óraadó tanár

A képzés során a hallgatók – építve a BSc képzésben megszerzett ismeretekre – megismerkednek (mind az egyetemes mind a magyar sporttörténeti vonatkozásokat érintve) az egyes történeti korok kortárs szakirodalmával, azoknak tudomány-, politika-, gazdaság-, és társadalomtörténeti jellemzőivel. Kiemelt jelentőséggel kerülnek elemzésre a modern sportélet kialakulása utáni XIX. és a XX. századi sportdokumentumok, törvények, a nemzetközi és a hazai sportszervezetek kialakulásának körülményei, hatásuk a világ és Magyarország sportéletének alakulására.

Kötelező irodalom:

  • Bakonyi Tibor: Állam, civil társadalom, sport Bp. Kossuth 2007
  • The International Olympic Committee one Hundred Years (The Idea – The Presidents – The Achievements) I-II-III.kötet. Lausanne, IOC 1994.

Ajánlott irodalom:

  • Richard Mandell: Sport a cultural history, London 2000

Kommunikáció, Kommunikáció alapjai

Oktató: Szilágyiné Gáldi Bernadett

A tantárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek az eredményes és hatékony - sportszakmai céljaiknak megfelelő - kommunikációra, verbális és nem verbális megnyilvánulásaik tudatos szabályozására. Bírjanak fejlett kapcsolatteremtő- és együttműködési készséggel, fejlődjön önismeretük, valamint az asszertív kommunikáció iránti igényük. Képesek legyenek az adott szakmán belül kommunikátori szerep betöltésére, maguk és mások megnyilvánulásainak elemzésére. Rendelkezzenek továbbá prezentációk, interjúk, nyilvános beszédek megtartásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint szakmai feladataik ellátásához szükséges, igényes íráskészséggel.

Kommunikáció, Pedagógiai kommunikáció

Oktató: Szilágyiné Gáldi Bernadett

A tantárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek az eredményes és hatékony - testnevelői céljaiknak megfelelő - kommunikációra, verbális és nem verbális megnyilvánulásaik tudatos szabályozására. Bírjanak fejlett kapcsolatteremtő- és együttműködési készséggel, fejlődjön önismeretük, valamint az asszertív kommunikáció iránti igényük. Képesek legyenek a tanári pályán belül többrétű kommunikátori szerep betöltésére, maguk és mások megnyilvánulásainak elemzésére. Rendelkezzenek továbbá prezentációk, értekezletek, fórumok megtartásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint szakmai feladataik ellátásához szükséges, igényes íráskészséggel.

Kommunikációs képességfejlesztés

Oktató: Szilágyiné Gáldi Bernadett

A tantárgy elsődleges célja a kommunikációs készségek továbbfejlesztése, döntően a szakmai kommunikációs helyzetekre vonatkozóan. A különböző gyakorlatok, egyéni- és csoportos projektfeladatok segítenek a hallgatóknak eligazodni szakedzői/sportmenedzseri szakmához kapcsolódó speciális kommunikációs helyzetekben.

Etika, fair play

Oktató: Dr. Csuka Botond, Dr. Czétány György

Az igazságosság és a méltányosság nem pusztán az etika és a politikai filozófia legfontosabb fogalmai közé tartoznak, de a sport alapértékeit is ezek képezik. De mit is értünk azalatt, amikor valamire azt mondjuk, hogy “igazságos” vagy “fair”? Mi alapján dönthetjük el, hogy egy adott szituációban mit kellene tennünk, azaz hogy mi lenne a helyes? A kurzus során a fair play komplex fogalmát fogjuk körbejárni (a sport és az emberi kapcsolatok és társadalom területén egyaránt), különféle definícióit mérlegelni, a sport etikai dilemmáit megvitatni. Ahhoz azonban, hogy ehhez kellő fogalmi és elméleti apparátust kapjunk, a nyugati etikai elméletek legfontosabb igazságosság-elméleteinek áttekintésére is szükség van. A kurzus ezek áttekintése révén fejleszteni kívánja a hallgatók képességét a kritikai gondolkodásra és morális kérdésekben történő érvelésekre. Többek között szó lesz az egyéni szabadságjogok, a szabadság és egyenlőség, az önrendelkezési jog, az erkölcsi kötelességek, a társadalmi és disztributív igazságosság, valamint az erények és a társadalmi felelősségvállalás kérdéseiről. Ezt követően kifejezetten a sport etikai dilemmáira fókuszálunk majd, olyan kérdéseket vetve fel, mint: mi tesz egy versenyt igazságossá?, milyen eszközökkel biztosíthatja a sport az esélyegyenlőséget? valóban elfogadhatatlan morálisan a dopping, és ha igen, miért? valóban hozzájárulhat a sport a morális erények és a jellem fejlődéséhez? létezhet sport fair play nélkül is? stb.

Bevezetés a filozófiába

Oktató: Dr. Csuka Botond, Dr. Czétány György

A kurzus a kortárs sportfilozófiai és testfilozófiai kutatások fő problémáiba és vitás kérdéseibe nyújt bevezetést, megismertetve a hallgatókat azok megértéséhez szükséges releváns filozófiai és testkulturális hagyományösszefüggésekkel is. A hallgatók megismerkednek a sport mibenlétével kapcsolatos metafizikai kérdésre adott legnagyobb hatású elméleti válaszokkal. Bevezetést nyernek az elme- és testfilozófia területére, olyan kérdések vizsgálatával, mint pl. mi a viszony az ember teste és elméje között? testbe zárt elmék lennénk vagy pusztán sejtek, szövetek, szervek összessége? esetleg a mentális folyamatok már mindig is szituáltak és megtestesültek? Továbbá megismerteti a hallgatókat a testnevelés mibenlétével, céljával és értékével kapcsolatos filozófiai kérdésekkel (mi a testnevelés célja? mit jelent egy testet ’nevelni’? van-e morális vagy kognitív dimenziója is a test nevelésének?), illetve hogy milyen válaszok születtek e kérdésekre az emberi kultúra történetének különböző pontjain és napjainkban. Ezt követően a kurzust sikerrel elvégző hallgatók képesek lesznek elmagyarázni a sport és testnevelés filozófiájának néhány központi fogalmát, különféle szempontokból elemezni és értékelni a sporttal és testneveléssel kapcsolatos jelenségeket, filozófiai gondolatokat és elméleteket alkalmazni a testnevelés gyakorlata kapcsán. Nem utolsó sorban, mint minden filozófiai kurzus, jelen kurzus is fejleszti a hallgató interpretációs stratégiáit és érveléstechnikáját.

Sportfilozófia

Oktató: Dr. Csuka Botond

A filozófia célja gondolataink és meggyőződéseink, eszméink és értékeink elemzése többek között azzal a céllal, hogy logikus fogalmi analízis révén tisztázza utóbbiakat. A sportfilozófia a filozófia azon ága, amely a filozófia hagyományos arzenálját a sport fogalmának tisztázására, valamint a sporttal kapcsolatos jelenségek és értékek elemzésére, értékelésére használja. A kurzus a kortárs sportfilozófia fő problémáiba és vitás kérdéseibe nyújt bevezetést, olykor segítségül hívva a filozófiai hagyományt is e kérdések megválaszolásához. Vizsgál a sporttal kapcsolatos metafizikai kérdéseket (mi a játék? mi a sport? mi a viszony a sportoló teste és elméje között?) és a sport értékeire is rákérdez (mit tanulhatunk a sport révén? milyen esztétikai, morális vagy politikai értékeket hordoz a sport?).

Művészet és rekreáció

Oktató: Dr. Csuka Botond

A kurzus bevezetést kíván nyújtani a művészetfilozófia és az esztétika néhány alapproblémájába, amely a rekreációszervezés területén is hasznosítható lehet. Mindenekelőtt tisztáznunk kell, mit is érthetünk „művészet” alatt, mely kérdés a művészetfilozófiák sűrűjébe vezet minket rögtön a félév elején. Azt vizsgáljuk majd, találhatunk-e olyan megkülönböztető jegyet, mely csak a műalkotások sajátja, és amely révén elkülöníthetünk egy műalkotást egy hétköznapi tárgytól. Ennek során a hagyományos válaszok mellett az újabb és kortárs definíciós kísérleteket is áttekintjük. (2) A félév során továbbá a művészetnek a kultúrában elfoglalt helyét és a rekreációval való kapcsolatát vizsgáljuk meg: körbejárjuk, mit is érthetünk „magas” és „populáris” művészeten, majd kifejezetten a művészet rekreációs „hasznát” és a benne rejlő hatalmas lehetőségeket is elemezzük. Végül kilépünk a művészet területéről, és az esztétika tágasabb terepét derítjük föl: elemezzük majd az ún. „esztétizálódási folyamatokat”, mely a fogyasztói társadalom középpontjába helyezte az „élmény” fogalmát, gyökeresen alakítva át ennek során többek között a rekreációs szcénát is. Ezt követően foglalkozunk a szépséggel és a hétköznapjainkat behálózó egyéb esztétikai minőségekkel is, a félév végén pedig az jó ízlés / rossz ízlés, illetve a giccs problémáját járjuk körül, minthogy ezekből is sokat meríthet a rekreáció elmélete és gyakorlata egyaránt.

History of Philosophy

Oktató: Dr. Csuka Botond

This course will provide you with an introduction to the main problems of contemporary sport philosophy enabling you to understand, evaluate, and improve today’s world of sport and athletic coaching. The course will guide you through the metaphysics, aesthetics, ethics and politics of sport. In other words, we will discuss questions such as: What is sport? How does it relate to play and games? What is the relation between an athlete’s mind and body? How does sport change our relationship to our bodies? What are the values of sport? What makes it attractive for millions of people and what can sport teach us about being human? How can it promote human flourishing or a meaningful life?

Introduction to the Philosophy of Sport (ERASMUS)

Oktató: Dr. Csuka Botond

The philosophy of sport is the branch of philosophy that applies the arsenal of philosophy to clarify the concept of sport, illuminate the values inherent in sporting activities, and help us understand, analyze, and evaluate some of the “big problems” in sport. This course will provide you with an introduction to the main problems of contemporary sport philosophy enabling you to understand, evaluate, and improve today’s world of sport.

Justice and Fair Play (ERASMUS)

Oktató: Dr. Csuka Botond

What exactly do we mean when we say that a competition is ‘fair’? What is “fair play” anyway, and why should sportspersons be concerned with such moral issues? This course will provide you with a thorough introduction to the ethics of sport, the type of applied value theory that examines the morality of sport through analyzing the values governing the decisions of athletes, coaches, physical educators, and the social practices and institutions that shape today’s sport.

Ethics of Sport and Fair Play

Oktató: Dr. Csuka Botond

This course will guide you through the main theories of justice and fair play through the most important ethical issues in contemporary sport and athletic coaching. We will discuss questions such as: What makes a competition fair? What kinds of rules are there, and on what grounds can we change them? Why should I obey the rules of a game? How can sport ensure equality and why does it matter? What is gamesmanship like professional fouling and can it be justified? Is sport only about winning or is there something more to it? How should we decide which performance-enhancing technique should be allowed or prohibited? What are the arguments for / against Doping? What are the moral responsibilities and duties of a coach? What makes a good coach?

Jóga

Oktató: Rajcsányiné Zibrinyi Éva

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek egy olyan több ezer éves "sporttal", ami erő, állóképesség, flexibilitás tekintetében hatékony fejlődési lehetőségeket biztosíthat élsportoló, szabadidő sportoló, valamint nem sportolók számára is. A tanult gyakorlatok tökéletes kiegészítő mozgásformák lehetnek bármelyik sportág mellett. A légzésszinkronban való folyamatos gyakorlás, illetve az óravégi relaxáció  a stresszoldást is segíti.

Preventív gerincjóga alapjai

Oktató: Rajcsányiné Zibrinyi Éva

A jóga kurzus során elsajátított gyakorlatokat a hallgatók olyan gyakorlatsorrá formálják, melyek elsősorban a tartásjavítást szolgálják, így segítve a gerinc egészségének megőrzését. Emellett szintén nagy hangsúly kerül a megfelelő légzés elsajátítására, amely nemcsak a tökéletes hatás elérést, hanem a stresszoldást is támogatják.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!