Gyógytestnevelő tanár mesterképzési szak

Képzés neve (angol): Tanári mesterképzési szak (Teacher of Physical Education)

Szakképzettség neve (angol): Gyógytestnevelő tanár (Teacher of Adapted Physical Education)

Nyelve: magyar

Helye: Budapest

Képzés hossza: 4 félév

Kreditszáma: 120 kredit

Munkarend: levelező

Finanszírozási forma: támogatott és önköltséges

Önköltség féléves összege: 450 000 Ft

Szakfelelős: Dr. Trájer Emese

Célmeghatározás (szakról röviden):

A gyógytestnevelés határterület. A gyógytestnevelő tanár munkája sokrétű, több képzési területet érint. A kompetenciahatárok megtartása mellett hidat képez az óvodai és iskolai testnevelés és az egészségügyi rendszer rehabilitációs és mozgásterápiás tevékenysége között.

A gyógytestnevelő tanár, a testnevelés módszertani és eszközrendszerét ismerve, abba egészségügyi ismereteit integrálva, adaptívan tudja alkalmazni szakmai tudását oktató és nevelő munkája során.

A hallgatók egyetemi tanulmányaik elvégzésével képessé válnak:

 • az általános és/vagy szakmai képzést nyújtó intézményekben, különböző iskolatípusokban, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, szakterületi végzettségüknek megfelelően, a testkultúra teljes keresztmetszetében gyógytestnevelő tanári munkát végezni;
 • pedagógiai eszköztáruk segítségével, a megszerzett magas szintű pszichomotoros képességüket, mozgáskultúrájukat, valamint elméleti ismereteiket felhasználva a gyakorlatban alkalmazható tudás átadására;
 • a mozgásos cselekvések magas szintű oktatására, a sportágak gyógyító adaptációjára, a testkultúra értékeinek közvetítésére olyan tanulók, gyermekek esetében, akiknek egészségügyi, fizikális állapota ezt kiemelten szükségessé teszi;
  anatómiai, élettani ismereteiket eredményesen felhasználni a mozgásszervi elváltozások, belgyógyászati és pszichoszomatikus betegségek megelőzésében, kezelésében, mindazok részvételével, akiket az iskolaorvos/gyermekorvos gyógytestnevelésre utalt;
 • az oktatási intézményekben, az elváltozásokkal küzdő, testi képességeikben elmaradott tanulók tantervbe foglalt, differenciált képességfejlesztésére;
  támogató emberi tulajdonságaikkal tanítványaik személyiségfejlődésére pozitívan hatni, egészségtudatosságra nevelni őket;
 • széles látókörük, szociális érzékenységük, empátiájuk révén a sérült, akadályozott gyermekek ellátása esetén integrált foglalkozásokat tartani;
 • hatékony kommunikációjuk által eredményesen együttműködni a pedagógiai, egészségügyi és szociális szolgáltatások rendszerében tevékenykedő szakemberekkel;
 • az egészségügyi és szociális problémák felismerésére, lehetőség szerinti megoldására, illetve a megfelelő szakemberek ezen feladatok megoldásába történő bevonására;
 • egyéneknek, családoknak és közösségeknek egyaránt az egészséges életmódra, s annak megőrzésére vonatkozó ismeretek átadására."

Idegen szaknyelvi követelmények:

Egészségfejlesztési intervenciók, népegészségtan 1 félév, 3. félév (kollokvium)

Szakmai gyakorlat követelményei:

Elsősorban iskolákban, egyéb képzőintézményekben, rehabilitációs intézetekben, pedagógiai szakszolgálatok helyszínein végzett elsősorban gyógytestnevelés tanítási gyakorlatokat, de az iskola életével összefüggő egyéb szakmai gyakorlatokat jelenti.

Felvételi követelmények:

A felvételi követelményekkel kapcsolatos információ itt található!

Mintatanterv(ek):

2022-től >>>

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!